Kalendarz

Polityka prywatności

Powrót do strony głównej

Level 4.0 | Digital Innovation Hub Wrocław

Szanowny Użytkowniku, chcielibyśmy Cię poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. W ten sposób spełniamy nasz obowiązek względem Ciebie, który wynika z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. W związku z powyższym, chcielibyśmy abyś wiedział co następuje poniżej:

 

1. Dlaczego i kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji projektu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Programu Ministra Rozwoju na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0” („Program”), przez członków powołanego w tym celu konsorcjum: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomniczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Balluff Sp. z o.o. oraz TestArmy Group S.A. To przedsięwzięcie realizujemy w ramach Programu pod nazwą: Level 4.0 I Digital Innovation Hub Wrocław i polega ono na świadczeniu usług wsparcia transformacji cyfrowej, obejmujących działania demonstracyjne, doradcze, implementacyjne, szkoleniowo-edukacyjne i informacyjno – promocyjne.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tym celu jest Politechnika Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu, 50-370, wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27. Z administratorem można się kontaktować pisemnie na adres siedziby ale też elektronicznie przez formularz umieszczony na stronie Politechniki Wrocławskiej. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@pwr.edu.pl. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działania Level 4.0 | Digital Innovation Hub Wrocław albo jeżeli chciałbyś skorzystać ze swoich praw czy też uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Konsorcjum, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: rodo@level4dih.pl

 

2. Rodzaj przetwarzanych danych:

Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu informowania o ofercie naszych usług i warunkach ich świadczenia, jak również przy prowadzeniu naszego profilu/fanpage’u w mediach społecznościowych, do przesyłania newslettera, przeprowadzania ankiet, przesyłania zaproszeń oraz w innych formach bezpośredniej komunikacji bezpośredniej – w tym z wykorzystaniem social-mediów, poczty, komunikatorów oraz w tradycyjnej korespondencji (powyższe określamy dalej łącznie: „informowaniem o naszej działalności”).

W zależności od danego przypadku będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych uzyskane bezpośrednio od Ciebie:

 

  1. Dane identyfikujące osobę fizyczną (głównie imiona i nazwiska, tytuł lub stopień naukowy, tytuł honorowy itp. oraz dane o podmiocie, który Pana/Panią zatrudnia i kieruje w związku z tym do nas a gdybyśmy zawierali z Panem/Panią umowę – także takie dane jak adres i PESEL);
  2. Dane kontaktowe (adres korespondencyjny i e-mail czy numer telefonu potrzebne przy przygotowaniu spotkań i potwierdzaniu informacji organizacyjnych);
  3. Dane dotyczące kariery (pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko, nazwa i adres firmy albo jednoosobowej działalności gospodarczej czy instytucji bądź jednostki organizacyjnej);

Potrzebne nam będą także niektóre dane dotyczące firmy nie stanowiące informacji poufnych (nazwa, siedziba, numery NIP/REGON) oraz dane o charakterze statystycznym (branża, wielkość zatrudnienia). Jeśli byłoby to niezbędne w późniejszym czasie do świadczenia usług wsparcia transformacji cyfrowej, spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zawartej umowy zastrzegamy prawo uzupełnienia informacji o przetwarzaniu twoich danych albo poproszenia Pana/Panią o dodatkowe informacje.

Przekazanie danych jest dobrowolne aczkolwiek ich nieprzekazanie uniemożliwi świadczenie usług wsparcia transformacji cyfrowej na rzecz Pani/Pana.

 

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Co do zasady będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z wykonywaniem umów naszej działalności dotyczącej świadczenia usług wsparcia transformacji cyfrowej. Zasadniczo przesłanką przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda (w związku z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO).  Gdyby dochodziło do zawarcia z Panem/ Panią umowy (np. umowy o zachowaniu poufności lub podobnych) niezbędne w tym celu przetwarzanie danych będzie podlegało zasadom opisanym tutaj: http://biznes.pwr.edu.pl/badania-i-rozwoj/przetwarzanie-danych-osobowych.

W razie konieczności przetwarzania takich danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora przesłanka przetwarzania Pana/Pani danych oparta będzie na art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

Ponieważ obowiązujące przepisy prawa wymagają uzyskania odrębnej zgody na przesyłanie informacji handlowej (skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,) możemy się zwrócić o taką zgodę do Pani/Pana ale także dobrowolne podanie nam danych osobowych w naszym formularzu będziemy uznawać już za udzielenie nam takiej zgody. Natomiast na formularzu zamieszczona jest odrębna zgoda dotycząca właśnie i wyłącznie samego przetwarzania danych osobowych.

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o naszej działalności bezterminowo jednak nie dłużej niż do chwili wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przechowanie stanowiłoby obowiązek wynikający z przepisów prawa.

 

5. Przechowywanie Twoich danych osobowych

Dla zapewnienia ochrony na poziomie gwarantowanym przez RODO Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

W ramach realizacji naszej działalności, Administrator będzie udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim – w szczególności pozostałym członkom konsorcjum świadczącym usługi i przetwarzającym dane osobowe w celu wykonania określonych działań na rzecz Lidera Konsorcjum lub w jego imieniu. Oprzemy to na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych dla Administratora do naszych procesorów.

Możemy również w niezbędnych przypadkach (jeśli nie da się tego uniknąć) udostępnić niektóre dane osobowe podmiotom świadczącym dla nas usługi związane z obsługą informatyczną, serwisem sprzętu czy oprogramowania.

Ministerstwo właściwe ds. realizacji niniejszego projektu jest odrębnym odbiorcą takich danych, które umieszczone będą na listach obecności na naszych szkoleniach i spotkaniach co stanowić ma narzędzie do rozliczenia konsorcjum z wykonanych na rzecz Państwa czynności.

 

7. Twoje prawa:

Zależnie od przesłanki przetwarzania danych osobowych masz określone prawa związane z tym przetwarzaniem i np. gdy to zgoda jest przesłanką przetwarzania to masz prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Zaprzestaniemy wówczas niezwłocznie przetwarzania danych, ale jeśli wystąpi jakaś inna przesłanka to dalsze przetwarzanie będzie prowadzone w oparciu o właściwy przepis prawa i inną podstawę niż zgoda.  Masz także prawo do:

 

  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. przenoszenia danych w formacie maszynowym,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdyby dane te były nam zbędne lub przetwarzane niezgodnie z prawem.

Przepisy prawa nie określają wymogów co do jakiejś szczególnej formy lub sposobu komunikacji dla wykonywania przysługujących Ci praw, ale zachęcamy do kontaktu z nami za pomocą poczty elektronicznej: rodo@level4dih.pl Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania twojej tożsamości jeśli w przyszłości okazałoby się to niezbędne i postaramy się użyć w tym celu informacji jakie nam Pani/Pan poda.

Możesz też nie wyrażać zgody na marketing bezpośredni (prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego). Zachęcamy jednak by zapisać się na listę osób otrzymujących od nas informacje czy newslettery – zawsze można z niej zrezygnować w przyszłości.

 

8. Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Twoim zdaniem przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, możesz zawsze skontaktować się z nami, jak również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

9. Zmiany zasad dotyczących ochrony danych osobowych

Poinformujemy Cię niezwłocznie w przypadku istotnych (wpływających na Twoje prawa i obowiązki) zmian zasad przewarzania danych osobowych.

 

10. Pliki cookies

Na naszych stronach korzystamy z plików cookies. Służą one do celów statystycznych, wykorzystania usług serwisów społecznościowych oraz poprawy dostępności i jakości treści. Na stronach wymagających logowania cookies są wykorzystywane do utrzymania sesji użytkownika. Dane osobowe zebrane w ten sposób wykorzystujemy do celów własnych. Mogą być one przekazywane innym podmiotom w celach statystycznych lub dla funkcjonowania narzędzi serwisów społecznościowych.

 

 11. Newslettery

Korzystanie z Newslettera Level 4.0 | Digital Innovation Hub Wrocław jest bezpłatne. Zapisanie się na listę mailingową jest jednoznaczne z przyznaniem nam zgody na przetwarzanie adresu e-mail w celu dostarczenia newslettera. Państwa dane są nam potrzebne tylko i wyłącznie w celu dostarczenia newslettera na wskazany adres mailowy. Będą one przechowywane w naszej bazie adresowej do odwołania. Nie udostępnimy ich osobom trzecim. W każdej chwilą mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych i otrzymywanie newslettera – usuniemy wówczas niezwłocznie Państwa dane z bazy odbiorców. Danych osobowych nie przekażemy poza obszar UE, nie wykorzystamy ich do profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Przetwarzanie danych zbieranych w celu dostarczenia newslettera może zostać ograniczone na Państwa żądanie w każdym czasie.